תקנון , תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – אתר יקב תבור

 • 1. כללי
  • 1.1 ברוך הבא לאתר יקב תבור ("האתר") במסגרתו תוכל להיחשף ולקרוא את התכנים המפורסמים באתר.  
  • 1.2 האתר הינו בבעלות חברת יקב תבור (2005) בע"מ, ח.פ. 513764704 ("החברה"), אשר הינה חברה מקבוצת החברות בהן יש אחזקות לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ח.פ 510482136 ("הקבוצה"). האתר מופעל ומנוהל על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בכל שאלה, בעיה ו/או הערה הנוגעת לאתר אנא פנה אלינו לשירות לקוחות בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ,באמצעות הדואר לכתובת החברה בכפר תבור, מיקוד 1524100, או בטלפון מס' 04-6760444 ואנו נפעל להשיב לפנייתך בהקדם. 
  • 1.3 האתר מהווה  פלטפורמה להעברת מידע ותכנים אודות מוצרי החברה, שיאפשרו למשתמשים שנרשמו לאתר לרכוש את מוצרי החברה ("המשתמש").
  • 1.4 תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך – המשתמש ובין החברה, ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותו בעיון רב ולמלא אחר תנאיו.
  • 1.5 יובהר, כי תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתקנון זה. קריאת תכני האתר, רכישת מוצרים מהאתר בהתאם למדיניות ההזמנות המפורטת בתקנון, וכן כל שימוש שתעשה באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש ולמדיניות ההזמנות המפורטים בתקנון זה. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא, שכן ביצוע פעולות מסוג זה מהווה הסכמה לתנאי התקנון.
  • כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכנו ומטרתו של אתר זה, וכי ככל ויהיו חילוקי דעות בין הצדדים, הוראות תקנון האתר יקבעו כיצד מכריעים ביניהם. עוד מצהיר המשתמש כי בהסכמתו לתקנון הוא מוותר על כל טענה, מכל סוג ועניין, ביחס עם הצהרתו והסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל.  
  • 1.7 מובהר כי תנאי התקנון חלים בין אם הינך גולש באתר, באמצעות מחשב נייח ו/או נייד, לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם, מחשב כף יד, מחשב לוח וכיו"ב). כל האמור בתקנון זה לגבי השימוש באתר יהא תקף ויחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי אפליקציה והשימוש בה (ככל שתהיה כזו). 
  • 1.8 החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר (ככל שיוצעו) ו/או את מכירת המוצרים באתר (ככל שימכרו) עקב אי עמידה בתנאי התקנון ו/או מכל סיבה שהיא, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
  • שירותי החברה באתר ו/או התקנון אינם מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים.
 • 2. פעילות האתר והשימוש בו
  • 2.1 האתר מיועד לשימושם של משתמשים בגיל 18 ומעלה בלבד, שאינם פסולי דין. בעצם שימושך באתר, הינך מתחייב לקיום האמור בסעיף זה.
  • 2.2 המכירה באתר היא לקהל המשתמשים הצרכני בלבד. החברה תבטל כל הזמנה אשר לפי שיקול
   2.3 דעתה נחזית להיות הזמנה למטרות עסקיות או לטובת גורם עסקי או רכישה קבוצתית כלשהי (הודעה על הביטול תישלח למזמין).
  • מובהר ומודגש כי ללא חיבור לרשת האינטרנט, לא ניתן לעשות שימוש באתר. האחריות והתשלום בגין חיבור כאמור הם של המשתמש בלבד. 
  • 2.4 החברה ו/או מי מטעמה בעלת הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקנון האתר ו/או  עיצובו של האתר ו/או את מבנה האתר ו/או מאפיין באתר (feature) ו/או יישום באתר (application) ו/או תכני האתר ו/או השירותים המוצעים באתר (ככל שיוצעו) ו/או מכירת המוצרים באתר וכיוצ"ב, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר ו/או לשנות כל תנאי מתנאי תקנון זה ו/או כל היבט אחר באתר, בלא הודעה מוקדמת. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. כל שינוי תקנון כאמור יהיה תקף ממועד פרסומו באתר ויחול על כל פעולה שתבוצע מאותו מועד. מובהר כי כל השינויים כאמור אשר יבואו בתקנון המחודש ו/או באתר, ככל שיהיו, יחולו על המשתמש בעת גלישה ו/או רכישת המצרים  ו/או כל שימוש באתר זה. החברה תציין בתחתית התקנון את תאריך העדכון האחרון. שימוש באתר לאחר שינויים אלה פירושו שאתה מסכים לתנאי התקנון המעודכן.
  • 2.5 מובהר כי מטבעם, שינויים בתקנון עלולים להיות כרוכים בתקלות או השבתות. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או השבתות ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
  • 2.6 החברה תהא רשאית לשנות, להשהות או להפסיק את פעילות האתר, לרבות את פעילות ההזמנות באתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך, למעט במקרים שההזמנה של המשתמש בוצעה לפני מועד ההשהיה, השינוי או ההפסקה כאמור. 
  • 2.7 האתר יהיה פעיל בכל ימות השנה, למעט יום כיפור ולמעט מקרים של תקלות, שדרוגים ותיקונים שיהיו מעת לעת. 
  • 2.8 החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להציע הצעות ייחודיות ו/או מבצעים למשתמשים, חלקם או כולם, לרבות הצעות לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה ("מבצעים"). המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע או עד גמר המלאי (כאשר המועד הקובע בעניין זה הוא המועד הרשום באישור ההזמנה באתר), לפי המוקדם מביניהם, ויחולו בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון המבצע הרלוונטי ו/או למצוין באתר בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע ו/או תקנון זה. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להפסיק את המבצע, חלקו או כולו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • 2.9 חל איסור להשתמש באתר ובכל תוכן האגור בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או על פי כל דין. 
  • 2.10 הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. 
  • 2.11 במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ו/או הוראה כל דין אחרת על ידי משתמש, החברה תהא רשאית לחסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, את הגישה של אותו משתמש לאתר ו/או למנוע ממנו עשיית שימושים באתר (באופן מלא או חלקי) ולחילופין, להיות פטורה מקיום התחייבויותיה הנובעות משימוש של אותו משתמש באתר, ללא צורך ביידוע של המשתמש, אך בכפוף להוראות כל דין. 
  • 2.12 כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש המשתמש באתר ישמשו ראיה לכאורה לקיומם ולנכונותם. 
 • 3. המוצרים באתר
  • 3.1 האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות של מוצרי החברה ומוצרים נלווים ("המוצר/ים"). החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר מבלי ליידע במפורש או במשתמע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • 3.2 מובהר כי לחברה הזכות לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים באתר בהתאם לשיקול דעתה. 
  • 3.3 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.
  • 3.4 ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור. 
  • 3.5 יובהר – מכירה ואספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 אסורה, וצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 • 4. הזמנות ומועדי אספקה
  • 4.1. ביצוע הזמנות – המשתמש יוכל לבצע הזמנות של מוצרים באמצעות האתר, אשר יסופקו בהתאם למועדי האספקה המפורטים בתקנון זה ("הזמנה"). המשתמש יוכל להוסיף ל-"סל הקניות" כל אחד מהמוצרים אשר קיים במלאי הזמין של החברה. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות. ייתכן כי הזמנות יהיו כרוכות בכמויות מינימום אשר ישתנו מעת לעת ומהזמנה להזמנה לפי שיקול דעתה של החברה.4.2. בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בגין אספקת המוצרים שבחר לרכוש, כפי שתקבע החברה מעת לעת, וכפי שיופיעו במסך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין במפורש אחרת באתר ע"י החברה.

   4.3. הזמנת המשתמש תוכל להתקבל רק בתנאי שנתמלאו כל תנאי הסף הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי האספקה של החברה. באחריות המשתמש לוודא כי כתובת מגוריו מצויה באזורי האספקה של החברה, שכן אספקת הזמנות תתאפשר רק באזורי אספקה אלה. 4.4. במקרה שמוצר שהוזמן ע"י המשתמש אינו במלאי, החברה תצור קשר עם המשתמש ותעדכן אותו כי המוצר איננו מצוי במלאי. במקרה זה יוכל המשתמש להחליף את המוצר שהזמין למוצר אחר או לבטל את הזמנתו. במקרה והמשתמש ביטל הזמנתו, יוחזר למשתמש באמצעות כרטיס האשראי התשלום ששילם עבור המוצר.

   4.5. פרטי המשתמש – בעת רכישה באתר חייב המשתמש למסור את מלוא הפרטים הבאים:

   4.5.1. שם מלא (פרטי + משפחה), כתובת מלאה לרבות מיקוד, מס' טלפון ודואר אלקטרוני.

   4.5.2. בעת הרכישה על המשתמש יהיה למלא את פרטי הכתובת למשלוח.

   4.5.3. בסיום שלב הרכישה יהיה על המשתמש למלא פרטי כרטיס אשראי מלאים, שם בעל הכרטיס ומספר ת.ז. של בעל הכרטיס.

   4.5.4. הפרטים יישמרו אצל החברה בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, על מנת לספק את השירותים המבוקשים.

   4.6. על המשתמש לוודא כי נתן לחברה פרטים נכונים ומדויקים. הקלדת פרטים כוזבים יכולה להוות עבירה פלילית, והחברה שומרת על זכותה לתבוע בגין הנזקים שיגרמו לה ולכל מי מטעמה בגין מסירת פרטים כוזבים על ידי המשתמש. החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראיות לטעות ו/או למסירת מידע כוזב הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים, ולא יהיו אחראיות, במישורין או בעקיפין, באחריות כלשהי למקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת את ביצוע הפעולות ו/או ביצוע הרכישה באתר. בכל מקרה של הקלדה שגויה ו/או כוזבת של הפרטים, החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה.

   4.7. מועדי אספקה – כל המוצרים יגיעו לכתובת שימסור המשתמש עד 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישור על ביצוע ההזמנה באתר. המשתמש מסכים כי במקרים של עומסים חריגים מועד האספקה עשוי להידחות ביום אחד, וכי בכל מקרה של איחור או עיכוב שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה מועד האספקה ידחה בהתאם, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ("מועד אספקה").

   "יום עסקים" – ימים א' עד ה', למעט ימים בהם חלים חגי ישראל.

   4.8. שינויים בהזמנות וביטול מועד אספקה – שינוי מפרט ההזמנה או ביטול מועד אספקה יהיה ניתן לבצע עד 21 (עשרים ואחת) שעות ממועד ביצוע ההזמנה בהודעה לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון 04-6760444 בצירוף מספר ההזמנה. כל שינוי או ביטול כאמור מחייבים אישור בכתב ומראש של החברה. המשתמש מסכים כי שינוי כאמור בהזמנה יעשה באמצעות ביטול ההזמנה המקורית וביצוע הזמנה מתוקנת על ידי

   ובאחריות המשתמש, וכי הדבר עשוי לגרום לשינוי במועד האספקה בהתאם למועד ביצוע השינוי בהזמנה, ולמועד אישור החברה את שינוי המבוקש. 4.9. ביטול הזמנה – המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים, אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חוק המכר התשכ"ח – 1968 וחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, באמצעות הודעה שתימסר לחברה תוך יום עסקים אחד (1) ממועד ביצוע ההזמנה. ההודעה יכול שתימסר בטלפון במספר 04-7604446, או לכתובת המייל [email protected]. בהודעת הביטול יש לציין שם מלא, ת"ז ומספר הזמנה.

   4.10. החזרת מוצרים – על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו להזמנה אותה ביצע באתר ולחשבונית שתימסר לו במועד האספקה. יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 04-6760444, בתוך יום עסקים אחד (1) מאספקת ההזמנה למשתמש בכל מקרה שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את המוצרים הכלולים בהזמנה כפי שבוצעה באתר או במקרה שישנה בעיה אחרת עם המוצרים שסופקו.

   4.11. במקרה של ביטול הזמנה, חובה על המשתמש להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש וללא פגם. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת מוצרים פסידים לאחר קבלתם. במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, החברה תחזיר למשתמש את מלוא הסכום ששילם עבור ההזמנה, תוך 11 (אחת עשרה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר חזר באריזתו המקורית, ללא פגם וללא כל שימוש. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם, החברה תחזיר למשתמש את הסכום ששילם עבור המוצרים, בניכוי דמי ביטול בגובה %5 (חמש אחוז) ממחיר העסקה או 100 ₪ (מאה שקלים), הסכום הנמוך מבניהם, תוך 11 (אחת עשרה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול. במידה ומדובר בשבר במוצר, החברה תספק ללקוח, בכפוף למלאי, מוצר חדש זהה במקום המוצר השבור או תחזיר למשתמש את הסכום ששילם עבור המוצר, עד שבעה (7) ימי עסקים.

   4.12. החזר התשלום יתבצע אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה ובהצגת חשבונית או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

   4.13. ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום – בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, מע"מ, פיקדון, ככל שרלוונטי, מועד אספקה וכיו"ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בעת ביצוע התשלום ו/או בסיכום העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה או שתשלח לביתו של המשתמש יחד עם פרטי ההזמנה. בעת ביצוע ההזמנה על המשתמש לאשר שהוא בגיר בן 18 ומעלה.

   4.14. התשלום באתר יתבצע בכרטיס אשראי בלבד או באמצעי חיוב חליפי שיאושר על ידי החברה, והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי. החיוב בכרטיס האשראי הוא מידי בעת ביצוע ההזמנה באתר או בחלוקה לתשלומים עם ריבית או ללא ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי ולמדיניות החברה). הסליקה באתר מאובטחת ופרטי האשראי של המשתמשים יישארו בידי הקבוצה ולא יועברו לצדדים שלישיים. מובהר כי במקרה שחברת האשראי לא תכבד את החיוב, ההזמנה לא תאושר והמוצרים לא ישלחו למשתמש.

   4.15. עם כל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון ("Check Box") כי הוא קרא ומסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי השימוש ומדיניות ההזמנות.

   4.16. יובהר כי באחריות המשתמש למנוע ולא לאפשר גישה לאתר למי שאינו מוסמך לכך מטעמו. לחברה לא תהא כל אחריות בגין כל נזק עקב חשיפת אמצעי כניסה לחשבונו בגין רשלנות המשתמש ו/או עקב ביצוע הזמנה של גורם בלתי מורשה אצל המשתמש ו/או ביצוע הזמנה על-ידי כל צד ג'.

   4.17. מסירת ההזמנה – הזמנות ימסרו למשתמש שביצע את ההזמנה, לאחר שיוכח כי הוא בגיר וכשיר על פי חוק לקבלת ההזמנה (מעל גיל 18). בעת קבלת המשלוח נשוא ההזמנה, ולפי דרישת החברה ו/או מי מטעמה, המשתמש יציג תעודה מזהה בתוקף ויחתום על תצהיר המאמת כי הינו בגיר וכשיר על פי חוק.

   4.18. בכל מקרה, לא תתבצע מסירה של הזמנות בין השעות 23:00 ועד 06:00.

   4.19. במקרים מסוימים, בתנאי שנתמלאו התנאים הבאים, החברה ו/או חברת השליחויות יכולות (אך לא חייבות להסכים) להשאיר את ההזמנה מחוץ לדלת הכתובת אליה בוצעה ההזמנה: (1) המשתמש זוהה על ידי החברה כמי שביצע את ההזמנה וכמי שגילו מעל גיל 18; (2) המשתמש ביקש ו/או אישר בכתב את השארת ההזמנה מחוץ לדלת כאמור. מובהר כי בכל מקרה כאמור, החברה ו/או חברת השליחויות לא יהיו אחראיות להזמנות שהושארו מחוץ לדלת, והמשתמש מסכים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברת השליחויות בקשר לכך.

   4.20. בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שינוי, ביטול או דחייה של אספקת הזמנה מטעם החברה ו/או מי מטעמה.

 • 5. קניין רוחני וזכויות באתר
 • 5.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות כל התכנים, הכתבות, השאלונים, הסרטונים, הקבצים, התמונות, העיצוב, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. הזכויות הנ"ל יחולו גם על כתובת האתר, שם האתר, עיצוב האתר, מסדי הנתונים שלו, קוד התכנות שלו וכיו"ב ("הקניין הרוחני של החברה"). אין להעתיק, להפיץ, להציג או להשתמש באתר ו/או בתכנים ובחומרים המופיעים בו, ובזכויות הקניין הרוחני של החברה, אלא באישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור כאמור, ככל שיינתן. כמו כן, אין להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר.
 • 5.2 אין לפרש שום דבר מהאמור באתר ובתקנון זה כאילו הם מהווים מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק או בדרך אחרת, בקניין הרוחני של החברה או בקשר אליו, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה.
 • 5.3 אין לעשות כל שימוש (לרבות העתקה ו/או תרגום ו/או הפניה לאתר) באתר ו/או בנתונים בו, לרבות בקניינה הרוחני של החברה ובתכנים במופיעים בו, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור כאמור, ככל שיינתן. כמו כן, אין לבצע כל שינוי באתר ו/או באופן הצגתו. 
 • 5.4 תקנון זה מעניק למשתמש הרשאה להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו, ועל המשתמש לעשות בו שימוש אישי (ולא מסחרי) בלבד. החברה רשאית לבטל הרשאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, מסיבה או ללא כל סיבה.

  

 • 6. אבטחת מידע, שימוש בקבצי עוגיות וקישורים
 • 6.1 החברה מקיימת את דרישות הדין באשר לאבטחת המידע של האתר. עם זאת, ייתכנו פריצות לאתר ו/או דליפה/גניבה של מידע ממנו, והחברה לא תהיה אחראית בשל כך ובלבד שעמדה בדרישות הדין כאמור.
 • 6.2 המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה שמשמעה הוצאת/העתקת מידע מהאתר ו/או שיבוש האתר ו/או פגיעה באתר או בתפקודו הרגיל, השוטף והיעיל (לרבות באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגיעה באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מאתר) ו/או פגיעה באבטחת האתר ו/או ניסיון לכל פעולה המפורטת בסעיף זה. 
 • 6.3 כל גישה או ניסיון גישה לאזורים במערכת המחשבים של החברה או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. המשתמש מתחייב לא להשתמש בכל תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה.
 • 6.4 המשתמש מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר, ולא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב בלתי סביר או לא מידתי על התשתיות של החברה או ספקיה. המשתמש מתחייב לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של החברה, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר, ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה.
 • 6.5 בנוסף, אין להפעיל תוכנות חיצוניות על האתר, ובכלל זה תוכנות מסוג CRAWLERS או ROBOTS. אין לבצע סריקות או דגימות של האתר או לחדור לשרתי האתר וכיו"ב. 
 • 6.6 החברה ו/או מי מטעמה מבצעת במסגרת האתר שימוש בקבצי COOKIES ובטכנולוגיות מעקב דומות, כגון פיקסלים (PIXEL) (להלן יכונו יחד: "עוגיות"). קבצי העוגיות הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות מותקנים ו/או ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו המשתמש גולש באתר, ומאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן של המשתמש או המכשיר שלו בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר, וכן לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש, וכל זאת לצורך תפעולו השוטף של האתר, שיפור חוויית המשתמש, איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, אבטחת מידע, בירור העדפות המשתמש וכן לצרכי שיווק מחדש. 
 • 6.7 למען הסר ספק, קבצי העוגיות אינם מהווים תוכנות מחשב ואין בהם את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו. המשתמש רשאי לחסום את קבצי העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שבו הוא משתמש, כך שיתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל פעם, או, לחלופין, לסרב להם באופן גורף. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותו לבדוק איך מתבצע התהליך, בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. מובהר בזאת, כי ייתכן שבחירת המשתמש לנטרל ו/או שלא לקבל את קבצי העוגיות תפחית מיכולתו ליהנות מחלק או מכלל השירותים שבאתר.
 • 6.8 החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים וקישורים/לינקים לאתרי אינטרנט אחרים (ובכלל זה אתרים בבעלות צדדים שלישיים), לרבות באמצעות פרסומות/באנרים וכיו"ב, וכן רשאית להסירם ו/או לשנותם מעת לעת. החברה אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתוכן התכנים בכל אתר אינטרנט מקושר, לזמינות הגישה לאתר זה ו/או לשלמות/אמיתות/מהימנות/נכונות המידע באתר זה. פרסום התכנים והקישורים כאמור באתר וכל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי, או בדרך אחרת, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ולהשתמש בהם. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה היא על סיכון ואחריות הבלעדית של המשתמש, והחברה מסירה כל אחריות בקשר לגישה של המשתמש לאתרים מקושרים כאלה.  החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או טענה בקשר לפניה ו/או שימוש באתרים אלו, לרבות בקשר לתוכנם ו/או לרכישה בהם, ככל שתתבצע.
 • 6.9 החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.
 • 7. היעדר אחריות
 • 7.1 השימוש באתר, הגלישה בו וההחלטה אודות רכישת מוצרים באמצעותו בהתאם לתנאי תקנון זה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע מכניסה לאתר, השימוש באתר ו/או שימוש כלשהו בתכנים המופיעים בו, ולכל רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי יכולת לבצע רכישה באתר ו/או מכל פעולה שתגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכיוצא בזה, למעט נזק גוף שנגרם במישרין לצרכן בגיר (מעל 18) עקב צריכת המוצר, אשר נצרך בתוך תקופת יתרת התוקף הקבועה על המוצר ואוחסן כנדרש וכדין בהתאם להוראות הקבועות על תווית המוצר. בכל מקרה, החברה ומי מטעמה לא תהיה אחראית בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים, פגיעה בשם, במוניטין וכיו"ב. 
 • 7.2 כל תוכן ו/או מידע באתר מסופק למשתמש כמות שהוא("AS IS")  וכפי שיהיה זמין (“AS AVALIABLE”) ללא אחריות של החברה מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה ומי מטעמה, אינם נושאים באחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות התכנים הפרסומיים בו, לרבות כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, תיאורים, קישורים, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא, בין אם תכנים אלה בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, בקשר עם מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר. כל העושה שימוש במידע ובתכני האתר, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן.
 • 7.3 החברה עושה מאמצים על מנת לספק למשתמש שירות טוב ויעיל, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות ו/או הקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו ויתכנו ייתכנו טעויות ו/או תקלות בהליך ההרשמה ו/או השימוש באתר (לרבות בחומרה, בתוכנה, במערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים, אצל החברה ו/או מי מטעמה). החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בקרות אחד או יותר מהמקרים לעיל ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 
 • 7.4 מבלי לגרוע מן האמור, החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראיים בכל צורה שהיא לגבי תקינות האתר או לגבי תקלות כלשהן באתר, הנובעות מביצוע של ספקים אחרים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון, כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה וכו'. 
 • 7.5 השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ו/או הטלפון ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, תקלה או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור, כשל טכני או כל תקלה אחרת שנבעו מרשת האינטרנט או הטלפון כאמור. החברה אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט על כל רכיביהן ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, איחורים, מניעת רווח וכיו"ב , אשר ייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין.
 • 7.6 המשתמש מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מהחברה, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, והשותפים שהם צדדים שלישיים של החברה ומי מטעמה, מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.
 • 7.7 הואיל והשימוש באתר מתרחש בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי למרות שהחברה מאבטחת את המידע שברשותה בהתאם לחוק, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או למכשירים ניידים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.
 • 7.8 המשתמש אינו רשאי להסתמך על המידע המופיע באתר והחברה לא תהיה אחראית לכל טענה בקשר לכך, לרבות בקשר לאמינות המידע ו/או דיוקו.
 • 8. שונות
 • 8.1 האתר יהיה מונגש ומותאם לבעלי מוגבלויות על ידי חברה חיצונית הפועלת בהתאם למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, ובהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט". 
 • 8.2 תקנון זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים בקשר לאתר ופעילות המשתמש בו. 
 • 8.3 תקנון זה, יפורש ויבוצע על פי דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת ו/או עניין הקשורים לתקנון זה יידונו בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 • 8.4 אם ייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון, אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שייקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, יופרדו משאר הוראות התקנון מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל יתר ההוראות והסעיפים.
 • 8.5 מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תקנון זה על ידי המשתמש, לא תיחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או אחרים.
 • 8.6 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה גם ללשון נקבה, וכך גם האמור בלשון יחיד – הכוונה הינה גם ללשון רבים, ולהיפך.
 • 8.7 כותרות הסעיפים הינם לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות כלשהי. 

תאריך עדכון אחרון: 02/04/2023

רוצים המלצה? לחצו כאן