גלו עוד

תקנון , תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – אתר יקב תבור

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט של "יקב תבור" והשירותים הניתנים בו ("האתר") מופעל על-ידי יקב תבור
   (2005) בע"מ ("החברה"). מובהר כי האתר נועד לצורך מתן שירותים שוטפים ללקוחות מזדמנים
   ("משתמש").
  2. השימוש באתר כפוף לתנאי מדיניות ההזמנות כמפורט להלן ("מדיניות ההזמנות") וכן לתקנון
   האתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ("תקנון האתר"). משתמש שאינו מסכים
   לתקנון האתר ו/או למדיניות ההזמנות, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או
   בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההזמנות באתר
   בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוי זה יהא המחייב לכל דבר ועניין עם ביצועו ואילך.
   הנוסח העדכני של מדיניות ההזמנות, כפי שתפורסם באתר, יהיה הנוסח המחייב גם אם במועד
   ההצטרפות של המשתמש לאתר היה נוסח אחר בתוקף. השימוש באתר מותר אך ורק
   למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים.
  3. המכירה באתר היא לקהל הלקוחות הצרכני בלבד. החברה תבטל כל הזמנה אשר לפי שיקול
   דעתה נחזית להיות הזמנה למטרות עסקיות (הודעה על הביטול תישלח למזמין).
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו,
   להפסיק, לגרוע או להוסיף עליהם, בכל עת, כולם או מקצתם. כן רשאית החברה לשנות את תנאי
   מדיניות ההזמנות מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לפעילות באתר או שימוש בו –
   כולה, חלקה, מאפיין שלו (feature) או יישום בו (application),בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי
   וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש
   באתר על-פי תנאים אלה ותנאי תקנון האתר חלה על המשתמש בלבד בכל עת.
  5. השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורך נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה/רבים.
  6. החברה תהא רשאית להפסיק את פעילות ההזמנות באתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת
   או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת מצידה לכלל המשתמשים או
   לסוג משתמש מסוים.
  7. בכל שאלה, בעיה ו/או הערה הנוגעת לאתר אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני twc@shop.co.il או
   באמצעות הדואר (לכתובת החברה בכפר תבור, מיקוד 1521100) או לשירות הלקוחות בטלפון
   04-6760444 ואנו נפעל להשיב לפנייתך בהקדם.
 2. אופן השימוש
  1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות של מוצרי החברה ומוצרים נלווים ("פעילות ההזמנות").
  2. עם הכניסה לאתר בפעם הראשונה על המשתמש לבחור באפשרות ביצוע הזמנה כלקוח חדש
   ולמלא את פרטיו כנדרש.
  3. המשתמש יוודא כי כתובת מגוריו מצויה באזורי החלוקה של החברה, שכן אספקת הזמנות
   מתאפשרת רק באזורי החלוקה של החברה.
  4. משתמש יוכל לבצע הזמנה ולרכוש את מגוון המוצרים הזמינים לרכישה באתר.
  5. בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כפי שיקבעו על ידי החברה מעת לעת בגין
   אספקת המוצרים שבחר לרכוש וכפי שיופיעו במסך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין במפורש באתר
   אחרת ע"י החברה.
  6. עם כל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון ("Box Check")
   כי קרא והינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן לתנאי מדיניות אלה. למען הסר ספק יובהר, כי
   באחריות המשתמש למנוע ולא לאפשר גישה למי שאינו מוסמך לכך מטעמו. לחברה לא תהא כל
   אחריות בגין כל נזק עקב חשיפת אמצעי כניסה לחשבונו בגין רשלנות המשתמש ו/או עקב ביצוע
   הזמנה של גורם בלתי מורשה אצל המשתמש ו/או ביצוע הזמנה על-ידי כל צד ג'.
  7. על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו להזמנה אותה ביצע באתר,
   יש לפנות למוקד שירות הלקוחות (בטלפון שמספרו 04-6760444)בתוך יום עסקים אחד
   מאספקת ההזמנה בכל מקרה שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את המוצרים הכלולים בהזמנה
   כפי שבוצעה באתר או במקרה שישנה בעיה אחרת עם המוצרים שסופקו. למען הסר ספק, לא
   תתאפשר החזרת מוצרים פסידים לאחר קבלתם.
  8. הסליקה באתר מאובטחת ופרטי הלקוחות לא יועברו לצד ג'.
 3. הזמנות ומועדי אספקה
  1. ביצוע הזמנות. המשתמש יוכל לבצע הזמנות מוצרים באמצעות האתר אשר יסופקו בהתאם
   למועדי האספקה המפורטים בסעיף 2.3 להלן ("הזמנה"). המשתמש יוכל להוסיף ל"סל הקניות"
   כל מוצר אשר קיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף
   או לגרוע מוצרים מסל הקניות. ייתכן כי הזמנות על ידי משתמשים יהיו כרוכות בכמויות
   מינימום אשר ישתנו מעת לעת ומהזמנה להזמנה לפי שיקול דעתה של החברה.
  2. מועדי אספקה. הזמנות של משתמשים שתבוצענה תתקבלנה עד שבעה (7) ימי עסקים ממועד
   ההזמנה ("מועד אספקה"). המשתמש מסכים כי במקרים של עומסים חריגים או מיוחדים, מועד
   האספקה עשוי להידחות ביום אחד.
  3. שינויים בהזמנות או ביטול מועד אספקה. שינוי מפרט ההזמנה או ביטול מועד אספקה יהיה
   ניתן לבצע עד 21 שעות ממועד ביצוע ההזמנה בהודעה למוקד הצרכנים של החברה בטלפון 04-6760444 בצירוף מספר ההזמנה בלבד.
   המשתמש מסכים כי שינוי כאמור בהזמנה יעשה
   באמצעות ביטול ההזמנה המקורית וביצוע הזמנה מתוקנת על ידי ובאחריות המשתמש וכי הדבר
   עשוי לגרום לשינוי במועד האספקה בהתאם לשעת השינוי בהזמנה כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.
  4. ביטול הזמנה. המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים אשר הוזמנו באתר ככל
   שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן,
   התשמ"א-1981 באמצעות הודעה שתימסר לחברה תוך יום עסקים ממועד ההזמנה. ההודעה
   יכולה שתימסר בעל פה (בטלפון שמספרו 04-6760444 (או לכתובת הדוא"ל twc@shop.co.il).
   בהודעת הביטול על המשתמש לציין שם ומספר הזמנה.
  5. במקרה של ביטול הזמנה, חובה על המשתמש להחזיר מוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה
   בהם כל שימוש וללא פגם. במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, החברה תחזיר לך את
   מלוא הסכום ששילמת עבור ההזמנה, תוך 11 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר
   חזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם,
   החברה תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בגובה %5 ממחיר העסקה
   או 100 ,₪ הנמוך מבניהם, תוך 11 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במידה ומדובר בשבר,
   חברה תספק ללקוח מוצר חדש (זהה) במקום המוצר השבור עד שבעה (7)ימי עסקים.
  6. ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום. בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט
   הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, מע"מ, פיקדון, ככל שרלוונטי,
   מועד האספקה וכיו"ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בסיכום
   העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה או שתשלח לבית הלקוח יחד עם פרטי ההזמנה.
   בעת ביצוע ההזמנה המשתמש יאשר כי הוא בן 18 ומעלה וכי הוא מסכים שלאור שעות העבודה
   של החברה, ההזמנה תסופק לו שלא בנוכחותו וכי המוצרים יושארו מחוץ לדלת בכתובת אליה
   בוצעה ההזמנה.
  7. יובהר כי, בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא כל נזק ו/או הוצאה ו/או
   הפסד שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שינוי, ביטול או דחייה של אספקת הזמנה מטעם
   החברה ו/או מי מטעמה.
 4. המוצרים באתר
  1. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון
   המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל
   טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט
   המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין,
   החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או
   לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
  3. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל
   מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי
   כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.
  4. יובהר כי מכירה ואספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 – אסורה. החברה תהא
   רשאית להתנות אספקת משקאות משכרים בהצגת תעודת זהות תקפה, לפיה הרוכש אינו קטין.
רוצים המלצה? לחצו כאן