header pic
מגזין תבור

תקנון מבצע "רגעים של תבור"

 תקנון מבצע "רגע של תבור"

1.               הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" או "החברה"

 

איי בי בי אל ספיריט בע"מ, ח"פ 512907965, צלע ההר 46 מודיעין מכבים-רעות, טלפון: 08-9432243.

                                                                                                       

"העוזרת לחברה"

 

אמ אנד סי סאצ'י תל אביב בע"מ, שד' אבא אבן 1, הרצליה.

"אתר המותג" או "דף המותג"

אתר אינטרנט שכתובתו www.taborwinery.co.il 

 

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום השתתפותו במבצע; (2) הינו תושב ישראל או בעל היתר שהייה תקף עפ"י כל דין; (3) הזין פרטים אישיים מלאים, נכונים, מדויקים ותקינים כנדרש בתקנון זה; (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים האמורים יהא זכאי להשתתף במבצע.

 

מובהר בזאת, כי אדם אשר טרם מלאו לו 18 שנים, לא יהיה רשאי להשתתף ו/או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן) במסגרת המבצע.

 

 

"הפעילות"

 

 

 

 

במסגרת המבצע יוכלו המשתתפים להיכנס לאתר המותג לצפות בסרטון, ולאחריו יתבקשו לענות על שאלה בנוגע ל"רגע של תבור" אליו הכי התחברו ("השאלה הפתוחה"). לאחר המענה על השאלה הפתוחה, יידרש המשתתף להזין את פרטיו האישיים במערכת.

 

מועמד אשר ענה באופן היפה ו/או המקורי ו/או המרגש ו/או המצחיק ביותר על השאלה הפתוחה לדעת צוות השופטים, יוגדר כמועמדו לזכייה ויוכל לזכות בפרס בהתאם לתנאי תקנון זה.

 

 

"תקופת המבצע"

מיום 22.9.2016 בשעה 08:00 ועד ליום 29.9.2016 בשעה 00:00.

יובהר כי ימים שישי ושבת בתקופת המבצע ייחשבו כיום פעילות אחד בלבד.

 

שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין המבצע והמשחק.

 

"צוות השופטים"

חבר אנשים, אשר ימונו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחרו מבין המועמדים לזכייה את המועמד המקורי והיצירתי ביותר.

יובהר, כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכה בפרס נתון לשופטים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא לאיש זולתם, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה, השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.  

 

 

"הפרס"

 

 

 

בכל יום, בתקופת המבצע ייבחרו זוכים במקומות ראשון, שני ושלישי, ובסך הכל שלושה (3) זוכים בכל יום בתקופת הפעילות.

 

הזוכה במקום הראשון בכל אחד מימי הפעילות יקבל בכל חודש, למשך שנה אחת בלבד מארז המכיל 12 בקבוקי יין בנפח 750 מ"ל ממגוון סוגי היינות של סדרת "אדמה" של תבור (ובסך הכל 144 בקבוקים).

 

הזוכה במקום השני בכל אחד מימי הפעילות יקבל בכל חודש, למשך חצי שנה בלבד, מארז המכיל 12 בקבוקי יין בנפח 750 מ"ל ממגוון סוגי היינות של סדרת "אדמה" של תבור (ובסך הכל 72 בקבוקים).

 

הזוכה במקום השלישי בכל אחד מימי הפעילות יקבל מארז חודשי אחד בלבד, המכיל 12 בקבוקי יין בנפח 750 מ"ל ממגוון סוגי היינות של סדרת "אדמה" של תבור.

 

הפרס יסופק על ידי החברה לכתובת מגוריו של הזוכה באמצעות שליח ו/או בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעת החברה.

 

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או כל אחד ממרכיביו (לרבות שינויים במיקום, מועדים, מגוון וסוגי החופשות) ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

 

 

"מועמד לזכייה"

 

 

 

3 משתתפים בלבד בכל אחד מימי הפעילות, ובסך הכל 21 משתתפים, שנכנסו לאתר הפעילות, ענו על השאלה הפתוחה, מילאו את פרטיהם האישיים, ומילאו אחר כל יתר הוראות תקנון זה.

 

"זוכה"

מועמד לזכייה אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה; (3) לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של הפרס ע"פ הוראות תקנון זה; ו- (4) הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; (5) חתם על כל מסמך או התחייבות וצירף כל אישור ו/או תעודה, הנדרשים ו/או שיידרשו למימוש הזכייה, לפי הוראות החברה, העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

 

התקנון" או

"תקנון המבצע"

 

הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 

2.               כללי

2.1.  במהלך תקופת המבצע, תערוך החברה מבצע בשם "רגע של תבור". במסגרת מבצע זה ועל פי הוראות התקנון, יוכלו משתתפים לקחת חלק במבצע, והכל כמפורט בתקנון זה. 

2.2.  רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו.

2.3.  כל משתתף יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה בגין האמור.

2.4.  האחריות על מסירת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה או מי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם. רק משתתף שמסר פרטים אישיים מלאים, שנקלטו באתר המותג יוכל להיות מועמד לזכייה.

2.5.  לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.6.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.7.  יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן יפורסם באתר המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.8.  בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3.               ההשתתפות במבצע

3.1.  ההשתתפות במבצע והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות באתרי  הפעילות, ובכפוף לתקנון זה.

3.2.  ההשתתפות תיעשה באופן הבא:

3.2.1.              אדם המעוניין להשתתף במבצע, יכנס לאתר המותג.

3.2.2.              המשתתף יידרש לאשר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

3.2.3.              המשתתף יתבקש לענות על השאלה הפתוחה.

3.2.4.              לאחר המענה על השאלה הפתוחה יתבקש המשתתף למלא את פרטיו הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, מספר נייד וכתובת דוא"ל ("הפרטים האישיים") באתר המותג.

3.2.5.              משתתף אשר ענה באופן היפה/המקורי/המרגש/המצחיק ביותר, לדעת צוות השופטים על השאלה הפתוחה, יהיה מועמד לזכייה. 

3.2.6.              יובהר כי אין הגבלה על כמות הפעמים בה כל משתתף יוכל לשחק במשחק.

3.2.7.              האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן נכון, מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרות לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים ו/או על הקלדתם באתר המותג. רק פרטים מלאים, נכונים, עדכניים ותקינים שנקלטו באתר המותג יילקחו בחשבון בעת בחירת המועמדים לזכייה. הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים תיפסל, ולא תשתתף במבצע.

3.2.8.              בעצם השתתפותו במבצע מאפשר המשתתף לחברה ו/או לעוזרת לחברה לעשות שימוש במידע כאמור, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה בגין כך.

3.3.               יודגש, כי בכל מקרה, משתתף במבצע לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד, אפילו אם ענה מספר רב של פעמים על שאלות הידע. היה המשתתף מועמד לזכייה בפרס יותר מפעם אחת במהלך תקופת המבצע, תיפסל מועמדותו בכל יתר הפעמים.

3.4.               החברה, העוזרת לחברה ומי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך תקופת המבצע לפסול לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתתף, כל משתתף שאינו עומד או שנתגלה כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון זה.

3.5.               החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן חלוט וסופי משתתף ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס, מחמת התנהגות בלתי הולמת חוזרת ונשנית ו/או מענה לשאלה הפתוחה הכולל תוכן אסור, ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי.   

3.6.               יובהר ויודגש כי השעון הקובע בכל עניין הנוגע למבצע זה הינו שעון החברה.

3.7.               פרטים לעניין אופן הזנת המועמדות והשתתפות במבצע ימצאו באתר המותג.

3.8.               כניסה לאתר המותג אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.

3.9.               בכל מקרה בו משתתף, ישתתף שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, לרבות פריצה לאתר המותג ושינוי הנתונים, ו/או במידה וישנו חשד ו/או חשש לאמיתות הנתונים ו/או לפריצה לאתר המותג ו/או לשימוש בדרכים לא כשרות כלשהם להשגת יתרון בלתי הוגן, תהיה החברה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרות לחברה בקשר לכך.

4.               איתור הזוכה וקבלת הפרסים

4.1.               בסיום תקופת הפעילות, תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המועמדים לזכייה, אשר לא נפסלו מסיבה כל שהיא, על פי הנתונים שהזינו באתר המותג.

4.2.               החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות שיחת טלפון, וזאת לפחות תוך ארבעים ושמונה (48) שעות מרגע הבחירה במועמד לזכייה. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות. 

4.3.               החברה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. במידה ולא נוצר קשר עם המועמד לזכייה בתוך 48 שעות, המועמדות לזכייה תועבר למועמד שדורג הבא בתור.

4.4.               ככל שלא אותר המועמד לזכייה ו/או מועמד סופי לזכייה בטווח הזמן האמור לעיל ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה לאתר המותג) ו/או כי אינו מעוניין לממש את הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא המשתתף שדורג במקום הבא (לפי מנגנון הדירוג לעיל), אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מהעוזרות לחברה.

5.               הפרסים

5.1.               החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים (כהגדרתם לעיל) ו/או את כמותם ו/או מרכיביהם ו/או היחס בין הפרסים מכל סוג ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.2.               יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו.

5.3.               ידוע למשתתפים כי השתתפותם במבצע זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות במבצע. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז כל זוכה, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

5.4.               הפרסים שיחולקו במסגרת מבצע זה אינם ניתנים להחלפה, להעברה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

6.               הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

6.1.               כל הפרטים שמסר באתר המותג הינם נכונים ומדויקים.

6.2.               מלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים.

6.3.               בחירת הזוכים על-ידי החברה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

6.4.               יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

6.5.               ידוע לו שהחברה ו/או העוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר נשלחו במסגרת המבצע.

7.               פטור מאחריות

7.1.               המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או צוות השופטים ו/או מי מטעמן, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

7.2.               ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ולא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ו/או המלווים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, מימוש ו/או שימוש בפרס.

7.3.               יובהר, כי החברה, מנהליה, עובדיה, ו/או כל מי מטעמם, אינם אחראים לאיכות או טיב הפרס. מימוש הפרס, לרבות נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס, יהיו באחריות הזוכים בלבד. לזוכים ו/או המלווים לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמן בכל האמור לעיל בסעיף זה.

7.4.               המשתתף, מסכים ומאשר כי ידוע לו שמבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או מי מטעמה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או צוות השופטים ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

7.5.               החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

7.6.               מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו/או מלזכות ו/או לממש פרס כלשהו, יהיו החברה, העוזרות לחברה, צוות השופטים ו/או מי מטעמן פטורות מאחריות.

7.7.               האחריות למימוש כל פרס היא על הזוכים בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים ו/או להשתתף במבצע עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר במבצע ו/או בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.

7.8.               מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על אתר המותג אשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת אתר המותג כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

7.9.               המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהמבצע כולל מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

7.10.           החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף במבצע ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף במבצע או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.

7.11.           החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראיות בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם המבצע, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כח עליון כגון: שביתות, עיצומים, מזג אויר, מלחמה וכדומה.

7.12.           בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן.

7.13.           בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות ההתחברות לאתר המותג אותה ביצע (או נמנע מלבצע) בכדי להשתתף במבצע בלבד.

7.14.           המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או צוות השופטים ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים במבצע.

8.               שונות

8.1.               בהשתתפותו במבצע זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2.               תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר המותג, ו/או בדף המותג ו/או במשרדי החברה וניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש.

8.3.               החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, פרסיו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, וכן לצמצמם דרכי ההשתתפות בו. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר המותג ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

8.4.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחד מהמשתתפים מתחייב למלא אחר מלוא הוראות התקנון והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם אי יכולתו להשתתף ו/או לזכות ו/או בקשר עם פגיעה בסיכויי זכייתו בפרס, הקשורה ו/או נוגעת ו/או נובע מאי עמידתו בתנאיו.

8.5.               המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים הזוכה ו/או המלווה את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. כן, מצהירים הזוכים כי ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה לצורך סיקור מועמדותם ו/או הליך זכייתם בפרס מהווה תנאי עיקרי למימוש הזכייה. 

8.6.               הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

8.7.               מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו הגון או על-פי כללי מבצע זה, על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי.

8.8.               כל מס, ניכוי, אגרה או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה במבצע, לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה ו/או מי מטעמה תהיינה רשאיות, אם ידרשו לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.

8.9.               החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

8.10.           מידע ופרטים נוספים על המבצע ניתן לקבל באתר המותג ו/או בדף המותג.

8.11.           למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין.

8.12.           ההשתתפות במבצע אסורה על החברה, העוזרות לחברה, עוזריהן, עובדיהן, מנהליהן, שותפיהן, בני משפחותיהן וצוות השופטים  ו/או בני משפחותיהם.

8.13.           הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרות לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.